"Måla med ljus"

Multireporter och opinionsbildare. Det som står i min blogg är mina högst privata tankar och åsikter.

Ten Street Photography Tips and TricksAlthough I prefer to call myself a documentary photographer, street photography is something that I have been doing ever since I started my journey in photography in 1983, since then I have gathered some experience that I want to share with you. Street photography is a popular genre of photography. Here follows ten Tips and Tricks for aspiring Street Photographers:


  1. Choose your gear: Decide on the camera and lens you want to use. Many street photographers prefer using small, inconspicuous cameras with a prime lens for its versatility and ease of use in fast-paced environment. Some street photographers prefer to work with zoom lenses which is a more flexible choice. Don't forget to wear good shoes. In street photography, good shoes are almost as important as the camera.

  2. Scout locations: Look for interesting and dynamic locations where people congregate, such as busy streets, markets, parks, or public events. Consider the lighting conditions, background elements, and potential subjects in the scene.

  3. Observe and Be Authentic: Pay attention to your surroundings and look for interesting moments, gestures, expressions, and interactions that tell a story or evoke emotions. Avoid imitating other photographers develop your own personal style instead.

  4. Capture the moment: When you spot a compelling scene or subject, quickly compose your shot and capture the moment. Don't hide in the shadows, be clear about what you are doing. If you give respect you will get it back!

  5. Play with composition: Experiment with Different Techniques: Street photography offers endless opportunities for experimentation. Play with different compositions, angles, and lighting to develop your own distinct style. Consider the use of leading lines, framing elements, and the rule of thirds to create visually pleasing images.

  6. Don't forget the details: Street photography often involves capturing the small details that make up the larger story of a scene. Look for interesting textures, patterns, colors, and unique features that can add depth and interest to your photos.

  7. Be mindful of ethics: Respect people's privacy and boundaries be aware of local laws and cultural sensitivities when photographing in public places. 

  8. Post-processing: Once you have captured your images, review and select the best shots for further post-processing. Consider adjustments to exposure, contrast, and color to enhance the mood and storytelling of your photos. Never add or remove anything from your photos. Image manipulation is never allowed in street photography!

  9. Tell a story: Street photography is often about capturing moments that convey emotions, tell a story, or provide a glimpse into the human experience. Consider sequencing your images or creating a photo essay to convey a narrative or theme. 

  10. Practice Patience and Persistence: Street photography requires patience and persistence to capture the right moments. Don't be afraid to wait for the right light, interesting subjects, or intriguing compositions. Keep shooting regularly, refining your skills, and developing your own style over time.

Remember, developing your own style in street photography is a continuous process that takes time, practice, and self-expression. Embrace your individuality, be true to yourself, and let your creative voice shine through in your street photos.


The photos in this article are some of my most recent. I took them last week at the Camden Market which is located in the trendy Camden neighborhood in London. Camden Market offers a bustling and colorful atmosphere with unique shops, street performers, a street food market, unique stalls, and diverse street scenes to capture. Camden Market is one of the most popular spots for street photographers in London.

*En svensk översättning av artikeln finns i kommentarsfältet

Text and Photo: Mikael Good

Added 2023-04-11 09:10 | Read 9350 times. | Permalink
Finfina bilder o snyggt svv! Mvh, LO
Svar från Chasid 2023-04-11 10:14
Tack för din uppmuntrande kommentar LO
/Mikael
Jag tycker det är trist med det engelska språket
på en svensk fotosida !!!

/peter
Svar från Chasid 2023-04-11 10:16
Tack för din kommentar Peter! Jag valde engelska den här gången för att nå lite längre den här gången. Men det är relativt enkelt att översätta texten till svenska med hjälp av Google translate.
/Mikael
Peter Säflund 2023-04-11 10:34
Då är det väl lika enkelt för dem som inte kan svenska att
översätta via google ?

/peter
Svar från Chasid 2023-04-11 10:35
Det funkar tyvärr sämre. Men jag ska översätta texten och lägga den svenska översättningen i kommentarsfältet.
/Mikael
Tio tips för gatufotografer

Även om jag föredrar att kalla mig dokumentärfotograf så är gatufotografering något som jag har sysslat med ända sedan jag började min resa inom fotografi 1983, sedan dess har jag samlat på mig en del erfarenheter som jag vill dela med mig av. Gatufotografering är en populär genre inom fotografi. Här följer tio tips och tricks för blivande gatufotografer:1. Välj din utrustning: Bestäm vilken kamera och objektiv du vill använda. Många gatufotografer föredrar att använda små, diskreta kameror med ett fast objektiv för dess mångsidighet och enkelhet i en snabbt föränderlig miljö. Vissa gatufotografer föredrar att arbeta med zoomobjektiv, vilket är ett mer flexibelt val. Glöm inte att ha bra skor på dig. I gatufotografi är bra skor nästan lika viktiga som kameran.
2. Utforska platser: Leta efter intressanta och dynamiska platser där människor samlas, som trafikerade gator, marknader, parker eller offentliga evenemang. Tänk på ljusförhållandena, bakgrundsobjekt och potentiella motiv i scenen.
3. Var observant för att skapa autensitet: Var uppmärksam på din omgivning och leta efter intressanta ögonblick, gester, uttryck och interaktioner som berättar en historia eller väcker känslor. Undvik att imitera andra fotografer, utveckla istället din egen personliga stil.
4. Fånga ögonblicket: När du ser en lockande scen eller ett motiv, komponera snabbt din bild och fånga ögonblicket. Dölj dig inte i skuggorna, var tydlig med vad du gör. Om du visar respekt kommer du att få det tillbaka!
5. Lek med kompositionen: Experimenta med olika tekniker: Gatufotografi erbjuder oändliga möjligheter till experimentation. Lek med olika kompositioner, vinklar och ljusförhållanden för att utveckla din egen unika stil. Överväg att använda ledande linjer, inramningselement och tredjedelsregeln för att skapa visuellt tilltalande bilder.
6. Glöm inte detaljerna: Gatufotografi innebär ofta att fånga de små detaljerna som utgör den större berättelsen i en scen. Leta efter intressanta texturer, mönster, färger och unika detaljer som kan lägga till djup och intresse i dina bilder.
7. Visa respekt för dina medmänniskor: Respektera människors integritet och gränser, och var medveten om lokala lagar och kulturella hänsynstaganden vid fotografering på offentliga platser.
8. Efterbehandling: När du har tagit dina bilder, gå igenom dem och välj ut de bästa för vidare efterbehandling. Överväg justeringar av exponering, kontrast och färg för att förstärka stämningen och berättelsen i dina bilder. Lägg aldrig till eller ta bort något från dina bilder. Bildmanipulation är aldrig tillåten i gatufotografering!
9. Berätta en historia: Gatufotografering handlar ofta om att fånga ögonblick som förmedlar känslor, berättar en historia eller ger en glimt av mänsklig erfarenhet. Överväg att ordna dina bilder i sekvens eller skapa en fotoessay för att förmedla en berättelse eller tema.
10. Var tålmodig och uthållig: Gatufotografering kräver tålamod och uthållighet för att fånga rätt ögonblick. Var inte rädd för att vänta på rätt ljus, intressanta motiv eller fascinerande kompositioner. Fortsätt att fotografera regelbundet, finslipa dina färdigheter och utveckla din egen stil över tid.

Kom ihåg att att utveckla din egen stil inom gatufotografering är en kontinuerlig process som tar tid, övning och självuttryck. Omfamna din individualitet, var sann mot dig själv och låt din kreativa röst lysa igenom i dina gatufoton.

Bilderna i den här artikeln är några av mina senaste. Jag tog dem i början av förra veckan på Camden Market som ligger i den trendiga stadsdelen Camden i London. Camden Market erbjuder en livlig och färgstark atmosfär med unika butiker, gatuartister, en gatumatmarknad, unika stånd och olika gatuscener att fånga. Camden Market är en av de mest populära platserna för gatufotografer i London.

Text. Mikael Good
Kul och bra bilder. Den tatuerade gentlemannen ser ut att ha tatuerat läpparna också, som tänder men det är kanske inte så.
Svar från Chasid 2023-05-20 11:44
Tack för din kommentar Mats!
Du såg rätt, han hade tatuerat läpparna som tänder.
/Mikael
Hej,
Jag tycker du har gjort en bra uppsättning gatufoto i den miljön. Man känner igen din reportage stil. Många av bilderna har en fin närhet till människorna.
Blicken hos hunden i den sista bilden slog mig med igenkänning då jag fått den många gånger från människor.
Ha det gott
Bob
Svar från Chasid 2023-05-20 11:45
Tack för din kommentar Bob!
Att hitta sin fotografiska stil är svårt men jag tror att jag har lyckats efter många år! :)
/Mikael(now shown)

To avoid getting spam and other kind of trash comments, please enter the control code below.
« enter the number fourteen as digits in this field


Add

Previous posts

Bloggar


Gallerier som jag är med i


Google Translate


Mina favoritfotografer